Cenník

Cena za úradne vyhotovený preklad sa prioritne riadi zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Počíta sa za 1 normostranu cieľového textu (1800 znakov s medzerami). Každá začatá strana (menej ako 1800 znakov s medzerami) sa počíta ako 1 normostrana.

Cena za preklad pokrýva výlučne odmenu prekladateľky, bez sprostredkovateľskej marže agentúry.

Dohoda na cene je možná.

Zľavy pre stálych klientov.

Úradný preklad20 EUR / 1 normostrana
preklad do 12 hodín+ 100% / 1 normostrana
preklad do 24 hodín+ 50% / 1 normostrana
preklad v nedeľu a cez sviatok+ 100% / 1 normostrana
Matričné dokumenty
– s notárskym overením, alebo s apostilou
– s doložkou
20 EUR / 1 normostrana
+ 5 EUR
+ 10 EUR za 1 stranu doložky
Osvedčenie o evidencii časť I. a časť II. spolu
– iba časť I.
– iba časť II.
50 EUR
35 EUR
15 EUR
Výpis z registra trestov40 EUR
Výpis z obchodného registraod 50 EUR podľa rozsahu
Odborný preklad (právo, medicína, technika a pod.)od 25 EUR podľa náročnosti a prípadnej nutnosti konzultácie s odborníkom
Obyčajný prekladod 15 EUR / 1 normostrana
Vyhotovenie kópie (rovnopisu) prekladu3 EUR + 0,20 EUR tlač / 1 strana
Korektúra prekladu podľa rozsahu a závažnosti opráv10 EUR – 20 EUR / 1 normostrana
Tlač dokumentu zaslaného na preklad mailom, alebo kópia prineseného originálu potrebná na zviazanie s prekladom  0,20 EUR / 1 strana
Tlmočenie – všetky druhy okrem tlmočenia z listu50 EUR / 1. hodina + cestovné náklady a strata času
Tlmočenie 4 hodiny = pol dňa200 EUR + cestovné náklady, ubytovanie, strava…
Tlmočenie 8 hodín = celý deň400 EUR + cestovné náklady, ubytovanie, strava…
Tlmočenie z listu – podľa počtu normostrán20 EUR / 1 normostrana
Vyučovanie a doučovanie nemeckého jazyka a konverzácia15 EUR / 50 minút
Pomoc pri vybavovaní na nemeckých úradoch (telefonáty, e-maily, listy…)15 EUR / 1 hodina, alebo podľa dohody
CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2023

Prejsť na začiatok